Ráiteas Straitéise

Ról agus sainordú na Comhairle um Thaighde in Éirinn

Agus í bunaithe i lár 2012 faoi Phlean an Rialtais um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, is gníomhaireacht ghaolmhar í an Chomhairle um Thaighde in Éirinn (‘an Chomhairle’), rud arb ionann í agus cumasc dhá chomhairle a bhí ann roimhe seo (Comhairle Taighde na hÉireann sna Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta, CTÉDES, agus Comhairle Taighde na hÉireann um Eolaíocht, Innealtóireacht agus Teicneolaíocht, CTÉEIT), is gníomhaireacht ghaolmhar den Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) í agus oibríonn sí faoi choimirce an Údaráis um Ardoideachas (ÚA).

Bunaíodh an Chomhairle agus tugadh sainordú di –

1. Taighde den chéad scoth a mhaoiniú taobh istigh de, agus idir na disciplíní go léir, agus cáil idirnáisiúnta na hÉireann mar lárionad taighde agus foghlama a fheabhsú dá bharr.

2. Tacú le forbairt oideachais agus scileanna taighdeoirí aonair den scoth ag céim luath dá ngairmréim, chomh maith le taighdeoirí agus smaointeoirí lúfara neamhspleácha a chothú, fad is a thairgtear réimse deiseanna a thacaíonn le conairí ilghnéitheacha gairmréime.

3. An linn eolais agus saineolais atá ar fáil a shaibhriú le dul i ngleic le dúshláin na hÉireann anois agus amach anseo, bídís sochaíoch, cultúrtha nó eacnamaíoch agus cur ar fáil a dhéanamh do shaoránaigh trí chomhoibriú agus cumasú malartaithe eolais le ranna agus gníomhaireachtaí rialtais, lucht fiontraíochta agus an tsochaí shibhialta. 

4. Comhairle ar pholasaí faoi oideachas iarchéime agus ar nithe taighde níos ginearálta a chur ar fáil don Údarás um Ardoideachas agus do chomhlachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta eile.  Agus an ról seo á thabhairt don Chomhairle, d'iarr an tAire Taighde agus Nuálaíochta go ndíreofaí aird ar leith ar na healaíona, daonnachtaí agus eolaíochtaí sóisialta (EDES).